กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนสามารถบอกชื่อเครื่องตวงมาตรฐาน และเลือกใช้เครื่องตวงและหน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐานได้เหมาะสม