กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสคร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รูปสี่เหลี่ยม)

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เมื่อกำหนดรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆให้ สามารถบอกคุณลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนั้นได้

2.เมื่อกำหนดรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆให้ สามารถบอกสมบัติของเส้นทแยงมุมได้

3.เมื่อกำหนดรูปสี่เหลี่ยมให้ สามารถหาพื้นที่ได้

4.เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้