กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 เรื่อง สถิติและข้อมูลเบื้องต้น

ประภัสสร สกุณา

โรงเรียนสตรีปากพนัง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย