เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

577-501 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือการจัดการ การทำงานเป็นทีมในการจัดการคุณภาพการใช้ยาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง