577-501 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือการจัดการ การทำงานเป็นทีมในการจัดการคุณภาพการใช้ยาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง