โครงการคูปอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการนำเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีเบื้อต้นเพื่อสนับสนุนการสอนของครู