MBA Thesis

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

MBA Thesis มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในที่ปรึกษาของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์