8005205 หลักสูตร Curriculum

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทวีชัย บุญเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์ หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร