8005206 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน Learning and Classroom management

ทวีชัย บุญเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฏีและรูปแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูน์การเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และสามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้