เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เรื่องเซต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบญญาพร จิตนาธรรม

โรงเรียนปากพนัง

เรื่องเซต จะประกอบไปด้วย

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต

2.วิธีการเขียนเซต

3.ประเภทของเซต

4.เอกภพสัมพัทธ์

5.ซับเซต และเพาเวอร์เซต

6.การดำเนินการของเซต

7.แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

8.จำนวนสมาชิกของเซต