การประกันคุณภาพการศึกษา บริหารการศึกษา 2558/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บล้อกแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558