การประกันคุณภาพการศึกษา บริหารการศึกษา 2558/1
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา บริหารการศึกษา 2558/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16819

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บล้อกแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.