การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2

พงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pscudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งาน และปฏิบัตืจริงโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์