เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pscudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งาน และปฏิบัตืจริงโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์