เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นะราภรณ์ นาคนวล

โรงเรียนชะอวด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชางานบ้าน รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความหมาย ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การวางแผนการทำงานบ้าน เลือกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกวิธี ตลอดจนการดูแลรักษา จัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ซ่อมแซม ตกแต่ง และดัดแปลงเสื้อผ้า เลือกอุปกรณ์ในการตัดเย็บอย่างเหมาะสม ออกแบบและฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ในบ้าน รู้จักเลือกซื้ออาหาร ประกอบอาหาร แปรรูป การถนอมอาหาร โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกต้อง

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

รหัสตัวชี้วัด

ง.1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3

ง.4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด