ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ สาขาการโรงแรม ระดับชั้น ปวส.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุฑารัตน์ ด้วงสิน

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

คำอธิบายรายวิชา