คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ทิพรัตน์ อ่อนทอง

โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ

คำอธิบายชั้นเรียน

this HTML class. Value is ศึกษาและบอกวิธีการท