โปรแกรมกราฟิก

นายอุดร รักขะนาม

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาโปรแกรม photoshop