โปรแกรมกราฟิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอุดร รักขะนาม

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

เป็นการศึกษาโปรแกรม photoshop