วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3

หนึ่งฤทัย คำสามารถนุรักษ์

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการแทรกรูปใน โปรแกรม word 2007 และฝึกการตกแต่ง ใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม word 2007 ได้