คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4

วรรณภา คำสา

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สูตร การบวก การลบ การคูณ การหาร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้