เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา แน่นอุดร

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4

14101คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา160ชั่วโมง

เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง วิเคราะห์ แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน บอก หา คาดคะเน แก้ปัญหา ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวน้ำหนักปริมาตรหรือความจุพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เวลาโดยใช้จุด ระยะเวลาความยาว น้ำหนักการชั่ง การตวง เงิน เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย อ่านเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา บอก เขียน ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม ใช้สัญลักษณ์เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน สัญลักษณ์แสดงการขนานส่วนประกอบของรูปวงกลม รูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบอกรูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรจำนวนแกนสมมาตร ประดิษฐ์รูปเรขาคณิต ลวดลายต่างๆ บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากันรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้ รวบรวม จำแนก เขียน อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและตาราง

ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5ค 3.2 ป.4/1

ค 4.1 ป4/1, ป.4/2

ค 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

รวมทั้งหมด29 ตัวชี้วัด