วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กัลยกร ธรรมศร

โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้สังคมและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี