วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้สังคมและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี