วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
ผู้สอน

ณัฐธีรา ทองเปรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16851

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่าน และการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและ เศษส่วนในรูปทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสม ผลของคำตอบที่ได้วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคำตอบ การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ การบอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับ และการนำไปใช้ การบอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ การหา ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจำนวนนับ ระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อธิบายทิศทาง ระยะทาง แผนที่ แผนผัง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเขียน แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการ เดินทาง บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ บอกความหมายของเส้นขนาน บอกสมบัติของเส้นขนาน ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอก กรวยปริซึม และ พีระมิด จากรูปคลี่ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวแบบรูป การเขียนสมการจากสถานการณ์หรือ ปัญหา และการแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ การอ่านกราฟเส้นแผนภูมิรูปวงกลม และการเขียน แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ กราฟเส้นอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

โดยเน้นผู้เรียนให้เรียนรู้การใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา การใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมการ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันประกอบด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.