ภาษาไทย ป.2

สุกัญญา คล่องแคล่ว

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย เราต้องรู้จักหลักการใช้ภาษาไทย