ชั้นเรียนภาษามือขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษามือเพื่อการสื่อสาร