เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บุญธิญาณ์ เพ็ชรศรี

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

วิชาภาษาไทย จะมีทักษะ คือ

1. การฟัง

2. การพูด

3. การอ่าน

4. การเขียน