วิชาภาษาไทย

บุญธิญาณ์ เพ็ชรศรี

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย จะมีทักษะ คือ

1. การฟัง

2. การพูด

3. การอ่าน

4. การเขียน