การงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ งานเกษตรและอุตสาหกรรม