การงานอาชีพ

นายศักดิ็การย์ แสงตาปัน

ร.ร.บ้านใหม่ไทยพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ งานเกษตรและอุตสาหกรรม