ทํศนศิลป์ ม.1

อุดม พลเยี่ยม

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่สร้างสุนทรียภาพด้วยจินตนาการ