ทํศนศิลป์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุดม พลเยี่ยม

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

เป็นวิชาที่สร้างสุนทรียภาพด้วยจินตนาการ