วิชาภาษาไทย

บุญธิญาณ์ เพ็ชรศรี

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยมีทักษะ

1.การฟัง

2.การพูด

3.การอ่าน

4.การเขียน