วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บุญธิญาณ์ เพ็ชรศรี

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

วิชาภาษาไทยมีทักษะ

1.การฟัง

2.การพูด

3.การอ่าน

4.การเขียน