วิชาภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยมีทักษะ

1.การฟัง

2.การพูด

3.การอ่าน

4.การเขียน