ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวนิภาพร ขวัญเมือง

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใส่คำอธิบายรายวิชา