วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

จรรย์สมร ชูดวงจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16879

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ การออกกำลังกาย การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันโรคติดต่อ อาหารหลัก 5 หมู่ และธงโภชนาการ ทันตสุขภาพ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อชั้นเรียน มีการวิเคราะห์สถานการณ์และผลที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรม ทางกาย เล่นเกม สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในชั้นเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย

เห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความมีน้ำใจนักกีฬา

และเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชน

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

พ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2

พ 3.2 ป.3/1, ป.3/2

พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5

พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.