ชญาฎา

ชญาฎา จันทร์ราตรี

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน