วรรณคดีไทย

สุภารัตน์ ทองเกลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลกระสัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องเป็นครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระสัง