ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รวงทอง สิงห์พันธ์

โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

เพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3