homeชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
นาย จุฑาศิษฏ์ นิติภาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
169

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมและโรงเรียนอื่น ที่เรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)