ชั้นมัธยมศึกษา3

สมบัติ เผือกฟัก

โรงเรียนบ้านโคกลอย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า