พยัญชนะไทย

เฉลียว หวังคะพั

โรงเรียนวัดพลับพลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ของชั้น ป.1