ชั้นม.3บ้านแพงพวยฯ

ศศมล สมานชาติ

โรงเรียนบ้านแพงพวยฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม