ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2

นายสาทิพย์ อ่ำประเวทย์

โรงเรียนวัดบ้านโคดเหล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย