จิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดชมคลิปวีดีโอ เมื่อเข้าใจแล้ว ให้ทำกิจกรรมตามคลิปวีดีโอ