สุกานดา อันดี

สุกานดา อันดี

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับชั้น ม.2