วาดภาพประกอบสร้างสรรค์ สาระเพิ่มเติม ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ การวาดวาดภาพประกอบสร้างสรรค์ และสามารถรู้หลักการออกแบบได้