วิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผู้สอน
นาย อนุรักษ์ แหล่ป้อง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
1692

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

         คำอธิบายรายวิชา           

         ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อความคิด  จินตนาการ  ประสบการณ์  ความสามารถในการสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะ  โดยเลือกใช้การผสมผสานของทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์   การวิเคราะห์  วิจารณ์  องค์ประกอบของงานศิลปะสาขาต่างๆที่มีอิทธิพลเชื่อมโยงกับบริบทสังคม  ศาสนา  กาลเวลาและวัฒนธรรมการนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทยและสากล  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย   และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเบื้องต้นได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books