เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

         คำอธิบายรายวิชา           

         ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อความคิด  จินตนาการ  ประสบการณ์  ความสามารถในการสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะ  โดยเลือกใช้การผสมผสานของทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์   การวิเคราะห์  วิจารณ์  องค์ประกอบของงานศิลปะสาขาต่างๆที่มีอิทธิพลเชื่อมโยงกับบริบทสังคม  ศาสนา  กาลเวลาและวัฒนธรรมการนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทยและสากล  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย   และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเบื้องต้นได้