ศิลปะดนตรีสากล ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรู้จักดนตรีสากล เครื่องดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ทั้งเครื่อง ดีด สี ตี เป่า และเครื่องดนตรีสมัยใหม่อุปกรณ์ อีเลกทรอนิก อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ดนตรีเครื่องไฟฟ้าหลักการเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรี วิธีการใช้ ในเครื่องดนตรีที่สนใจ ทฤษฏีเบื้องต้นและพื้นฐานการเล่น เพื่อการเล่นอย่าถูกวิธี การทำความเข้าใจในเรื่องของเสียงดนตรี และเครื่องดนตรี การศึกษา จากวีดีทัศน์ การแยกประเภทของดนตรี แต่ละเชื้อชาติ รวมถึงวัฒนธรรมทางดนตรีสากลดนตรีตะวันตกการเข้าถึงดนตรีสากลโดยใช้หลักการสุนทรียะทางดนตรี