กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ได้