กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่ 3

นิสรา เพ็ชรประสิทธิ์

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ได้