เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นปฐมวับปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบญจมาศ ชดช้อย

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรีย