กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นปฐมวับปีที่ 1

เบญจมาศ ชดช้อย

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรีย