กิจกรรมเสริมปรสบการณ์ ชั้นอนุบาล3

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆภายในรอบตัว