กิจกรรมเสริมปรสบการณ์ ชั้นอนุบาล3

สุภารัตน์ ถาวรภักดี

โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆภายในรอบตัว