กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพี่อใหเด็กเรียนรู้สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องที่สอน