กิจกรรมเสริมประสบการณ์อนุบาล 2/3

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกสามารถสนทนาโต้ตอบกับครูได้