กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมสนทนาพูดคุยโต้ตอบให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอน ให้เด็กคิด ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก