เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับชั้น ปฐมวัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิรารัตน์ ชูวิเชียร

โรงเรียนสิทธาภัทร์

คำอธิบายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ประเภท ลักษณะ รูปแบบ เป้าหมายของศิลปสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงพัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละระดับอายุ

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาอธิบายจุดมุ่งหมาย ประเภท วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงหลักการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัย

6. เพื่อให้ผู้ศึกษารู้จักการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ได้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยแต่ละวัย

7. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ เพื่อให้

ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบทบาทครูกับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แต่ละประเภท

8. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ให้สัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละวัย

9. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลพัฒนาการทางศิลปสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย