homeวิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา
personperson_add
วิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา

ผู้สอน
พันจ่าเอก ศรายุทธ จันทร์ประภาส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1694

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการทหาร  การอาวุธ   การฝึกระเบียบแถว   การใช้แผนที่เข็มทิศ  เงื่อนเชือก  การเขียนหนังสือราชการ  เกี่ยวกับทหารเรือหญิง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)