เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการทหาร  การอาวุธ   การฝึกระเบียบแถว   การใช้แผนที่เข็มทิศ  เงื่อนเชือก  การเขียนหนังสือราชการ  เกี่ยวกับทหารเรือหญิง