วิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา


ผู้สอน
พันจ่าเอก ศรายุทธ จันทร์ประภาส
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา

รหัสวิชา
1694

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการทหาร  การอาวุธ   การฝึกระเบียบแถว   การใช้แผนที่เข็มทิศ  เงื่อนเชือก  การเขียนหนังสือราชการ  เกี่ยวกับทหารเรือหญิง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books