วิชาบังคับ ทหารและพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการทหาร  การอาวุธ   การฝึกระเบียบแถว   การใช้แผนที่เข็มทิศ  เงื่อนเชือก  การเขียนหนังสือราชการ  เกี่ยวกับทหารเรือหญิง