กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 2

piyanart kongchana

โรงเรียนอารียาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กเรียนรู้ชื่อจริง นามสกุล ชื่อเรียกของใช้ประจำตัว รู้จักชื่อเพื่อนในห้องเรียน โดยปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น