กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

piyanart kongchana

โรงเรียนอารียาศึกษา

เด็กเรียนรู้ชื่อจริง นามสกุล ชื่อเรียกของใช้ประจำตัว รู้จักชื่อเพื่อนในห้องเรียน โดยปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น